Regulamin

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY STAJNI PROFIT

 

Wszystkie osoby oddające swoje konie pod opiekę do pensjonatu oraz przebywające na terenie Stajni Profit zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa oraz P/poż.

Nieprzeczytanie Regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

 1. Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów ( za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych ) oraz używania innych źródeł ognia.
 2. Samochody należy parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń lub przebywania w miejscach oznaczonych tabliczkami z napisem – „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
 4. Dzieci na terenie stajni mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 5. Osoby niepełnoletnie obowiązuje bezwzględne zakładanie kasku ochronnego w trakcie jazd na placach maneżowych, krytej ujeżdżalni oraz w trakcie wyjazdów w teren.
 6. Psy wprowadzane na teren stajni muszą być zapięte na smyczy.

POSTANOWIENIA DLA PENSJONARIUSZA ( właściciela konia ) :

 1. Właściciel konia wykonuje wszelkie czynności związane z wyprowadzaniem, czyszczeniem oraz siodłaniem swojego konia.
 2. Za użytkowanie konia czyli ( jazda wierzchem na terenie stajni, placach maneżowych, krytej ujeżdżalni oraz wyjazdy w teren ) odpowiada właściciel konia.
 3. Osoby trzecie mogą użytkować konia wyłącznie za zgodą jego właściciela. Dzieci muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna.
 4. Dodatkowa opieka ( np. dokarmianie paszami, witaminami, zmiana opatrunku, aplikacja maści ) spoczywa na właścicielu konia chyba, że umówi się on inaczej z właścicielem stajni.
 5. Pensjonariuszowi nie wolno wyprowadzać, dokarmiać oraz użytkować pozostałych koni znajdujących się w stajni.
 6. Za sprzęt jeździecki oraz wszelkie akcesoria pozostawione bez opieki, właściciel stajni nie odpowiada.
 7.  Za wszelkiego rodzaju dodatkowe zmiany wprowadzone przez właściciela konia, związane z wyposażeniem boksu w którym stoi koń ( zabawki, siatki na siano itp. ) odpowiedzialność ponosi właściciel konia.

POSTANOWIENIA DLA WŁAŚCICIELA PENSJONATU ( właściciela stajni )

 1. Właściciel pensjonatu ( stajni ) zapewnia bezpieczne miejsce postoju konia ( boks ), padoki na których biegają konie oraz miejsca do treningów jakimi są place maneżowe oraz kryta ujeżdżalnia.
 2. Właściciel pensjonatu ( stajni ) zapewnia warunki nie wpływające na powstawanie u konia urazów fizycznych jak i psychicznych, nie wynikających z sytuacji losowych.
 3. Na właścicielu pensjonatu ( stajni ) spoczywa obowiązek codziennej obsługi koni znajdujących się pod jego opieką. Rozumie się przez to czynności związane z wykonywanie takich prac jak : karmienie, pojenie, wymiana ściółki, wypuszczanie na padoki.
 4. O wszelkiego rodzaju zaistniałych incydentach z udziałem konia np. skaleczenia, kolka, poważne obrażenia zewnętrzne konia itp. właściciel pensjonatu ( stajni ) ma obowiązek niezwłocznie powiadomić właściciela konia, a jeśli jest to konieczne, wezwać weterynarza.
 5. Właściciel pensjonatu ( stajni ) zawiera z właścicielem konia umowę ustną lub pisemną, co do kwestii płatności za boks. Zawarcie takiej umowy jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz przestrzeganiem przez obie strony postanowień niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 1. Właściciel pensjonatu ( stajni ) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów, zaparkowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych.
 2. Właściciel pensjonatu ( stajni ) nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia mienia ( kurtki, torebki, telefony itp. ) spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez pensjonariusza lub zachowanie naruszające ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego, może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy zawartej z właścicielem konia.